Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa w koszyku: 0,00 zł

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Witryny sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach sklepu, prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich Sprzedawca sprzedaje produkty przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Niniejszy regulamin w zakresie jakim dotyczy warunków dostępu do Witryny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
i) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej, która korzysta z witryny internetowej dostępnej pod adresem http://www.kurtscheller.pl lub która założyła konto w Sklepie w procesie Rejestracji lub złożyła Zamówienie bez Rejestracji.
ii) Sprzedawca - spółkę „Kurt Scheller Academy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Międzynarodowej 68 , 03-922 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113271, której kapitał zakładowy wynosi 65.000 złotych, numer NIP: 5262619789, REGON: 017408765.
iii) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny w ramach Witryny.
iv) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
v) Polityka Prywatności - dokument określający zasady postępowania z danymi pozyskiwanymi za pośrednictwem Sklepu oraz Witryny.
vi) Konto - założony w Sklepie profil Klienta, umożliwiający realizację przez Sprzedawcę Zamówień złożonych przez Klienta, a ponadto dostęp Klienta do jego danych zgromadzonych podczas Rejestracji a także później w toku zarządzania jego profilem (numer telefonu, adres korespondencyjny), zarządzanie funkcjami Sklepu.
vii) Rejestracja - działanie Klienta polegające na:
a) wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.kurtscheller.pl poprzez podanie imienia i nazwiska Klienta oraz adresu poczty elektronicznej (adresu email) i hasła, zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie potwierdzenia danych z formularza poprzez kliknięcie na aktywny link w wiadomości otrzymanej od Sprzedawcy, który przekieruje Klienta na stronę internetową Sklepu,
albo
b) skorzystaniu z wtyczki Facebook-Connect przy pomocy której Klient może logować się do Konta, która to aplikacja umożliwia identyfikację Klienta przez Sprzedawcę. Logowanie przy użyciu Facebook-Connect wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta na przekazanie przez Facebook danych dotyczących Klienta umożliwiających jego identyfikację przez Sprzedawcę oraz realizację Zamówienia oraz zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności (aktywne odnośniki - linki - dostępne są w formularzu zgody na przekazanie przez Facebook danych Klienta Sprzedawcy.
viii) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie nie związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
ix) Zamówienie - złożone za pośrednictwem Konta lub bez Rejestracji (jako gość serwisu) oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy kupna wybranych przez niego produktów spośród prezentowanych w Sklepie (oferta).
x) Witryna - serwis internetowy dostarczany przez Sprzedawcę pod adresem http://www.kurtscheller.pl.
4. Klient może korzystać z Witryny oraz złożyć Zamówienie bez względu na Rejestrację (w trybie opisanym jako tryb gościa).
5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
b) dostęp do sieci Internet;
c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, z włączoną obsługą plików Cookies;
d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej;
e) w przypadku Klientów którzy zarejestrowali się do Sklepu przy użyciu Facebook-Connect, posiadanie aktywnego profilu na portalu Facebook.
6. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, osoba przeprowadzająca Rejestrację lub składająca Zamówienie oświadcza, iż jest upoważniona do reprezentowania Klienta i zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów/zaciągania zobowiązań.
7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (email) informacji handlowych, dotyczących Sprzedawcy oraz jego produktów. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, klikając w aktywny link w stopce wiadomości poczty elektronicznej zawierającej informację handlową lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przyprawy@kurtscheller.pl, lub odznaczając odpowiednie pole z zakładce Moje konto - subskrypcje newslettera.
8. Wszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie materiałów graficznych oraz tekstowych, znaków towarowych przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Sprzedawca umieszczając powyższe na stronach internetowych serwisu nie udziela jakichkolwiek praw czy licencji na te materiały w zakresie wykraczającym poza ich odtwarzanie dla osobistego użytku w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości serwisu.
9. Wszelkie zapytania Klienci mogą kierować:
a) na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 51/55.
b) na adres elektroniczny Sprzedawcy: przyprawy@kurtscheller.pl.
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 22 626 80 92.

II. Dokonywanie zakupów w Sklepie

1. Warunkiem zakupu produktów przez Klienta jest złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedającego. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wybór produktów do Zamówienia przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do listy zakupów - koszyka, w ilości jakiej zakupem zainteresowany jest Klient, z zastrzeżeniem gramatury opakowań wskazanej w Sklepie.
3. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”KASA” i następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy Zamówionych produktów spośród dostępnych oraz dostępnych sposobów płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedawcy.
4. W trakcie składania Zamówienia do momentu wciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” który kończy proces składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzonych danych Klienta oraz zmiany wyboru produktów.
5. Jeżeli Klient składa Zamówienie w trybie gościa (nie posiada Konta), przed wciśnięciem przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” Klient ma obowiązek zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
6. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływu do Sprzedającego.
7. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia od Klienta, a w przypadku innego niż odbiór osobisty sposobu dostawy również otrzymania zapłaty od Klienta, w terminie do 3 dni roboczych, potwierdzi Zamówienie wysyłając wiadomość na podany adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającą:
a) dane Sprzedawcy;
b) numer Zamówienia i datę jego złożenia;
c) listę Zamawianych produktów, wraz z ceną jednostkową, gramaturą;
d) cenę łączną netto oraz brutto oraz wybrany sposób zapłaty;
e) całkowity koszt dostawy;
f) sposób oraz termin dostawy;
g) informacje o prawie odstąpienia od umowy;
h) sposobie zgłoszenia reklamacji.
8. Do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy kupna produktów wyszczególnionych w Zamówieniu, dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia, w sposób opisany w punkcie 7 powyżej.
9. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w Złotych Polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów nie będących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, (dane przedsiębiorców) realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.
10. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest oznaczyć pole faktura VAT w toku składania Zamówienia oraz wypełnić pole NIP (wymagany do faktury). W przypadku braku powyższego Sprzedający wystawi i przekaże Klientowi paragon fiskalny. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z dostawą produktów.
11. W razie wystąpienia braku Zamówionego produktu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej przed realizacją Zamówienia, w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą cenę. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami lub bez brakujących produktów Zamówienie zostanie zmodyfikowane, a ewentualna różnica w cenie rozliczona.
12. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie, przed upływem tego terminu na adres - "Kurt Scheller Academy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 51/55.
2. W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą a Konsument otrzyma zwrot ceny uiszczonej za zakupione produkty (bez kosztów dostawy) oraz zobowiązany jest w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie nie zmienionym na adres - "Kurt Scheller Academy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 51/55. Jeżeli Konsument dokonał zapłaty za produkty należy mu się zwrot ceny powiększonej o odsetki ustawowe od daty dokonania zapłaty. Koszt odesłania produktów do Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca wysyła zwracane pieniądze maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach produktów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.).
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest na Witrynie pod adresem http://www.kurtscheller.pl/warunki-dostawy-zwroty

IV. Sposób płatności

1. W toku składania Zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zakupy:
a) gotówką w złotych polskich, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego przy ulicy Wilcza 51/55 w Warszawie,
b) internetowym przelewem bankowym przy pomocy usługi transferuj.pl której dostawcą jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z zasadami określonymi na stronie https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf , przy wyborze dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego, paczką gabarytową.
2. Płatność za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego przy pomocy serwisu www.transferuj.pl odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.
3. Korzystanie z serwisu www.transferuj.pl wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu.

V. Odbiór osobisty oraz Dostawa

1. Zamówione produkty są wydawane w opakowaniach jednostkowych.
2. Odbiór osobisty realizowany jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w siedzibie Sprzedającego przy ulicy Wilcza 51/55 w Warszawie, w godzinach 9 - 17.
3. Dostawa produktów ograniczona jest do obszaru terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku wyboru sposobu dostawy przesyłką, odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub zamieszczonym na Koncie.
4. Koszty dostawy, której wartość przekracza 250 zł brutto pokrywa Sprzedający.
5. Dostawa towarów odbywa się przesyłką gabarytową realizowaną przez operatora pocztowego dla których ustala się 14-dniowy termin odbioru, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia (doręczenia) zawiadomienia Klienta o jej nadejściu. Klient za pomocą usługi śledzenie przesyłek dostępnej tutaj: http://sledzenie.poczta-polska.pl po wpisaniu numeru nadania, który zostanie przesłany po nadaniu paczki ma możliwość śledzenia przesyłki.
6. Przesyłki nadawane są w każdy wtorek i czwartek miesiąca, pod warunkiem że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Termin dostawy przesyłki jest każdorazowo wskazany w potwierdzeniu Zamówieniu (uzależniony jest od obszaru dostawy określonego kodem pocztowym).

VI. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać listownie na adres Sprzedawcy - Kurt Scheller Academy Sp. z o.o. ul. Wilcza 51/55, 00-679 Warszawa, oraz za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres reklamacje@kurtscheller.pl - w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji/zaistnienia zdarzenia stanowiącej podstawę reklamacji.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.
3. Sprzedający rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.). Konsument zobowiązany jest zgłosić niezgodność produktu z umową niezwłocznie od stwierdzenia niezgodności, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania, w przypadku towaru żywnościowego, oraz 2 miesięcy w odniesieniu do pozostałych produktów. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru żywnościowego lub terminu jego przydatności do spożycia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych przez Sprzedawcę Zamówień.
2. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, poprzez aktualizację danych na Koncie.
3. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Sprzedającemu przed jej wejściem w życie.
4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sprzedającego każdorazowo za dobrowolną zgodą Klienta, na zasadach opisanych w dokumencie o nazwie Polityka Prywatności znajdującym się w Witrynie pod adresem: http://www.kurtscheller.pl/polityka-prywatnosci. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klienta mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim w zakresie i celu o którym mowa powyżej.
5. Klient zobowiązany jest przechowywać hasło do Konta w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiającym dostęp osób trzecich.
6. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość resetowania hasła.
7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
- powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,
- naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (dostępu Sklepu za pośrednictwem Konta) poprzez usunięcie Konta.
9. Sprzedający ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie.